banner image

วิดีโอ

3200-1003 หลักการตลาด


หมวดหมู่

แผนกวิชาการบัญชี

รายละเอียด

เรื่องความรู้พื้นฐานทางการตลาด

จำนวนเข้าชม : 308 | แชร์ :
รายการบทเรียน

30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่

เรื่อง​ การนำเสนอผลงาน(องค์การและการจัดการสมัยใหม่)​

20201-2102 วิชาการบัญชีตั๋วเงิน

เรื่องนำเสนอ

3200- 1003 วิชาหลักการตลาด

เรื่องช่องทางการจัดจำหน่าย

3201-8502 วิชาโครงการ 1

เรื่อง นำเสนอ

20201- 2005 วิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

2001-1006 วิชากฏหมายแรงงาน

เรื่อง การคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก และ วันหยุด วันลา ลูกจ้าง

3201-2007 วิชาการบัญชีภาษีอากร

เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3000-1610 วิชา คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน

เรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงาน

3000-1610 วิชา คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน2

เรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงาน 2

30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่

เรื่องความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

20201-2102 การบัญชีตั๋วเงิน

เรื่องตั๋วเงินรับขายลด

3200-1003 หลักการตลาด

เรื่องความรู้พื้นฐานทางการตลาด

2201-8502 วิชา โครงการ

  โครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ 15

3201-2007 วิชาการบัญชีภาษีอากร

เรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะ

3201-2003 วิชาการบัญชีต้นทุน 1

 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ

3000-1610 คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน , ปัจจัยจูงใจ

เรื่อง คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงาน , ปัจจัยจูงใจ

3201-2003 วิชาการบัญชีต้นทุน 1

เรื่อง  การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ