banner image

วิดีโอ

รหัสวิชา 20000-1402 วิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาคเรียนที่ 2/2563)


หมวดหมู่

แผนกวิชาพื้นฐาน

รายละเอียด

เรื่อง ทฤษฎีปีทาโกรัส

จำนวนเข้าชม : 394 | แชร์ :
รายการบทเรียน

3001-1001 วิชา การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

เรื่อง องค์การและการจัดองค์การ

20000-1401 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

เรื่องที่ 1 การหาค่ากลางของข้อมูล

20000-1401 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

เรื่องที่ 2 พิสัย(Range)

20000-1401 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

เรื่องที่ 3 การประยุกต์ใช้เลขยกกำลัง

20000-1101 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน

เรื่อง การกรอกแบบฟอร์ม

20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน

เรื่องการวิคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่าสาร

30000-1404 แคลคูลัส 1

เรื่อง อนุพันธ์ฟังก์ชั่นลอกการิทึมและเอ็กโพแนนเชียล

30000-1404 แคลคูลัส 1

เรื่อง การอินทิเกรดเบื้องต้น

30000-1404 แคลคูลัส 1

เรื่อง อนุพันธ์ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ

20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน

เรื่อง การเขียนโครงการ

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

เรื่อง   แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)

20000-1101 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน

เรื่องการกรอกแบบฟอร์ม

30000-1404 วิชา แคลคูลัส 1

 เรื่อง Ep.1 ลิมิต (การแทนค่า)

30000-1404 วิชาแคลคูลัส 1

เรื่อง Ep.2 ลิมิต (การแยกตัวประกอบ)

30001-1001 วิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ

 เรื่อง SWOT Analysis

รหัสวิชา 20000-1402 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม(ภาคเรียนที่ 2/63)

 เรื่อง การหมุนของมุม(ทบทวน)

รหัสวิชา 20000-1402 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม(ภาคเรียนที่ 2/63)

เรื่อง การหมุนของมุม(1)

รหัสวิชา 20000-1402 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม(ภาคเรียนที่ 2/63)

เรื่อง การหมุนของมุม(2)

รหัสวิชา 20000-1402 วิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาคเรียนที่ 2/2563)

เรื่อง ทฤษฎีปีทาโกรัส

รหัสวิชา 20000-1402 วิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาคเรียนที่ 2/2563)

เรื่อง ตรีโกณมิติ

รหัสวิชา 20000-1402 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม(ภาคเรียนที่ 2/2563)

เรื่อง การประยุกต์ใช้ตรีโกณมิติ

20000-1402 วิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

 เรื่อง เมทริกซ์